Krok 1 od 4
Webshop
(0)
Krok 1 od 4
MyCard
Přihlásit se k mému účtu "MyCard"
Během okamžiku vstoupíte do vašeho
osobního účtu "MyCard".
Číslo pro přihlášení najdete pod čárovým kódem na rubu karty.
Nově se registrovat
Zaregistrujte svoji kartu a využijte služeb
ve vašem osobním účtu "MyCard".
Číslo pro registraci najdete pod čárovým kódem na rubu karty.
Registrovat
INFO - prosím překontrolujte zadané údaje
MyCard Logout
Odhlášení proběhlo úspěšně!
Děkujeme za Vaši návštěvu!
Vyžádat heslo MyCard
Prosím zadejte číslo vaší karty. Vaše heslo Vám bude zasláno v dalším kroku na Váš e-mail.

Číslo karty

V případě otázek nebo potíží při přihlášení se prosím obraťte na hotline.
INFO - prosím překontrolujte zadané údaje
Zpět
Zaslat heslo
Změnit heslo MyCard
Prosím zadejte vaše aktuální a nové heslo/PIN.


V případě otázek nebo potíží při přihlášení se prosím obraťte na hotline.
INFO - prosím překontrolujte zadané údaje
Zpět
Změnit heslo
Registrace účtu MyCard
= Povinné pole
Oslovení
Křestní jméno
Příjmení
E-mail
Telefon
Datum narození
Ulice
PSČ
Obec
Stát
Četl jsem všeobecné obchodní podmínky a souhlasím s nimi.
Souhlasím, že mé osobní údaje budou využívány a zpracovávány k marketingovým účelům a že budu nadále informován o aktuálních nabídkách a novinkách.
INFO - prosím překontrolujte zadané údaje
Zpět
Nyní se registrovat
MyCard Registrace proběhla úspěšně

Váš PIN byl odeslán na Váš mail.
Pokud byste během několika minut nedostali žádný e-mail, prosím kontaktujte zákaznickou podporu.
Skipasy
INFO - prosím překontrolujte zadané údaje
MyCard Data
= Povinné pole
Oslovení
Křestní jméno
Příjmení
E-mail
Telefon
Datum narození
Ulice
PSČ
Obec
Stát
Souhlasím, že mé osobní údaje budou využívány a zpracovávány k marketingovým účelům a že budu nadále informován o aktuálních nabídkách a novinkách.
INFO - prosím překontrolujte zadané údaje
Zpět
Uložit změny
Stav účtu MyCard
profilePic
Číslo karty:
115445
Stav karty:
aktiv
Platná od/do:
Jméno:
Datum narození:
Adresa:
E-mail:
INFO - prosím překontrolujte zadané údaje
Zpět
Kontakt

MEGA PLUS s.r.o.

Černohorská 265
542 25 Janské Lázně

Tel. +420 840 888 229

skiresort@skiresort.cz
http://www.skiresort.cz
Smluvní přepravní a obchodní podmínky SkiResortu ČERNÁ HORA – PEC
Provozovatel (Dopravce):
MEGA PLUS s. r. o.
Janské Lázně č. p. 265
IČ 647 93 281

I. Působnost
Smluvní přepravní a obchodní podmínky upravují práva a povinnosti provozovatele na straně jedné a přepravovaných osob na straně druhé, při uskutečnění přepravy dopravními zařízeními, uvedenými jako zařízeními v provozu, v aktuální panoramatické mapě SkiResortu ČERNÁ HORA - PEC a dále pohyb osob na sjezdových tratích příslušných k těmto dopravním zařízením, vždy po dobu příslušné zimní sezóny.

II. Vyhrazený přepravní prostor
Vyhrazený přepravní prostor je prostor sloužící k přepravě cestujících, kteří jsou oprávněnými držiteli platného jízdního dokladu. Tento vyhrazený přepravní prostor je ohraničen turnikety, které slouží k označení platného jízdního dokladu, a to v případě časových jízdenek při jejich prvním použití a v případě bodových jízdenek či jízdenek pro jednotlivé jízdy při každém jejich použití.“

III. Platnost jízdních dokladů
Jízdním dokladem je:
a) Jízdenka na jednotlivou jízdu (např. jízdenka nahoru Černohorský Express)
 • Jízdenka na jednotlivou jízdu opravňuje jejího držitele k jednotlivé jízdě na daném dopravním zařízení.
 • Práva a povinnosti Provozovatele a držitele jízdenky na jednotlivou jízdu při přepravě držitele jízdenky prostřednictvím dopravního zařízení Provozovatele se řídí přepravní smlouvou, která mezi nimi v souladu s platnými právními předpisy a těmito smluvními přepravními a obchodními podmínkami nabývá účinnosti okamžikem, kdy držitel vstoupí s platnou jízdenkou na jednotlivou jízdu do vymezeného přepravního prostoru.
b) Bodová jízdenka (např. 120 bodů …)
 • Bodová jízdenka opravňuje jejího držitele k více jízdám do doby vyčerpání kreditu (tzn. stanoveného počtu bodů) na daných dopravních zařízeních.
 • Práva a povinnosti Provozovatele a držitele bodové jízdenky při přepravě držitele jízdenky prostřednictvím dopravního zařízení Provozovatele se řídí přepravní smlouvou, která mezi nimi v souladu s platnými právními předpisy a těmito smluvními přepravními a obchodními podmínkami nabývá účinnosti každým jednotlivým okamžikem, kdy držitel vstoupí s platnou bodovou jízdenkou do vymezeného přepravního prostoru.
c) Časová jízdenka (např. od 12.00 hod., na 1 den, 3 dny, sezónní …)
 • Časová jízdenka opravňuje jejího držitele k více jízdám po dobu její platnosti ve vymezeném časovém rozsahu platnosti jízdenky na daných dopravních zařízeních.
 • Všechny časové jízdenky jsou opatřeny unikátním číselným kódem a jsou tak nezaměnitelné.
 • Práva a povinnosti z časové jízdenky je oprávněn vykonávat pouze její držitel.
 • Držitelem časové jízdenky může být pouze fyzická osoba splňující další podmínky dle těchto smluvních přepravních a obchodních podmínek, která jako první vstoupí s časovou jízdenkou do vymezeného přepravního prostoru, tj. osoba, která jako první časovou jízdenku použije (u sezónní časové jízdenky osoba, která si ji zakoupí), a časová jízdenka je nepřenosná na třetí osoby, vyjma „střídavého skipasu“.
 • Držitel časové jízdenky bere na vědomí, že Provozovatel je oprávněn přijmout v rozsahu dle vlastního uvážení technická opatření k zajištění nepřenositelnosti časové jízdenky, tj. k její personalizaci s jejím držitelem, a to zejména pořízením podobizny držitele prostřednictvím fotografie při prvním použití jízdenky (u sezónní časové jízdenky při jejím zakoupení) a přiřazení této podobizny k individuálnímu číselnému kódu příslušné použité časové jízdenky.
 • Práva a povinnosti Provozovatele a držitele časové jízdenky při přepravě držitele jízdenky prostřednictvím dopravního zařízení Provozovatele se řídí přepravní smlouvou, která mezi nimi v souladu s platnými právními předpisy a těmito smluvními přepravními a obchodními podmínkami nabývá účinnosti okamžikem, kdy držitel vstoupí s platnou časovou jízdenkou do vymezeného přepravního prostoru. Prvním použitím časové jízdenky, tj. vstupem s platnou jízdenkou do vymezeného přepravního prostoru vyslovuje držitel svůj úplný souhlas s těmito smluvními přepravními podmínkami.
 • V případě, že dojde k pokusu o použití časové jízdenky osobou odlišnou od jejího držitele, je Provozovatel oprávněn bez dalšího nevratně zablokovat časovou jízdenku, čímž zároveň dojde k odstoupení Provozovatele od uzavřené přepravní smlouvy s držitelem, a to s účinky ex nunc (tj. od nynějška s okamžitou platností), s tím, že strany si v takovém případě nejsou povinny vracet již poskytnutá plnění.V případě blokace časové jízdenky a s tím spojeného odstoupení Provozovatele od přepravní smlouvy nemá držitel časové jízdenky vůči provozovateli nárok na jakoukoliv kompenzaci či jiné plnění.“


IV. Účel, ochrana a rozsah zpracování osobních údajů
1) Kupující vyslovuje nákupem jízdního dokladu svůj souhlas s tím, aby Provozovatel v souladu s ustanovením § 5 a násl. zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „Zákon“), zpracovával jeho osobní údaje zaznamenané do software jízdního dokladu a/nebo jím jinak uvedené.
2) Držitel jízdního dokladu vyslovuje prvním užitím jízdního dokladu, tj. vstupem do vymezeného přepravního prostoru, svůj souhlas s tím, aby Provozovatel v souladu s ustanovením § 5 Zákona zpracovával jeho osobní údaje získané při prvním použití jízdního dokladu nebo jím jinak uvedené.
3) Pro nakládání s osobními údaji kupujícího či držitele stanovuje Provozovatel následující podmínky:
 1. vymezení osobních údajů: jméno, příjmení, datum narození, bydliště, podrobnosti elektronického kontaktu pro elektronickou poštu, podobizna (fotografie);
 2. účel zpracování osobních údajů: výkon práv a plnění povinností vyplývajících ze smluvních přepravních a obchodních podmínek Provozovatele;
 3. prostředky a způsob zpracování osobních údajů: automatizovaně i manuálně v elektronické i tištěné formě;
 4. období, na něž je souhlas udělován: 3 roky od udělení souhlasu;
4) Uživatel má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, jakož i další práva dle § 21 Zákona. Uživatel má právo souhlas se zpracováním svých osobních údajů kdykoli písemnou formou odvolat. Toto písemné odvolání musí být doručeno poskytovateli na adresu jeho sídla.
5) Provozovatel má povinnost dle § 20 Zákona zlikvidovat archivované osobní údaje jakmile pomine účel, pro který byly tyto osobní údaje zpracovány. Provozovatel má tak právo archivovat osobní údaje kupujícího či držitele po celou dobu platnosti předmětného jízdního dokladu. Vznikne-li po dobu platnosti jízdního dokladu jakákoli situace (např. pokus o neoprávněné užití jízdního dokladu), jež bude způsobilá zapříčinit spor mezi smluvními stranami, je Provozovatel oprávněn archivovat osobní údaje kupujícího či držitele, které shromáždil v souvislosti se zakoupením či prvním užitím jízdního dokladu, až do úplného vyřešení věci.“

V. Další přepravní a obchodní podmínky
Držitel platné jízdenky bere na vědomí a rovněž souhlasí, že:
1) Je povinen:
 1. dodržovat „Smluvní přepravní podmínky“ a „Základní podmínky přepravy“ jednotlivých dopravních zařízení (tj. příslušných lanových drah a lyžařských vleků), dbát pokynů obsluhy a řídit se dle jednotlivých doprovodných informačních piktogramů.
 2. mít u sebe po celou dobu přepravy platnou jízdenku (časovou, bodovou, jednorázovou), tzn. 1 osoba = 1 jízdenka.
 3. dodržovat Návštěvní řád Krkonošského národního parku.
2) Nesmí:
 1. předbíhat ostatní přepravované osoby při čekání na přepravu dopravním zařízením,
 2. jezdit na lyžích, snowboardu a saních do lesních porostů.
3) Z přepravy jsou vyloučeny osoby pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek.
4) Platnost jízdenek je povinen ověřit v zařízení tomu určeném (turniket se čtecím zařízením), popřípadě u oprávněných pracovníků Provozovatele.
5) Podle sněhových a povětrnostních podmínek se úpravy sjezdových tratí a zasněžování tratí provádí i za provozu dopravních zařízení. Při provozu sněžných děl je nutno přizpůsobit rychlost jízdy bezpečnému projetí a neohrozit další lyžaře (snowboardisty). Technika pro zasněžování je v dostatečné vzdálenosti označena, případně ohrazena oplůtky nebo sítí. Sněžná pásová vozidla jsou při úpravě sjezdových, běžeckých tratí označena výstražným světlem.
6) Podmínky přepravy lanovými dráhami jsou dále blíže specifikovány v příslušných „Přepravních řádech“ a „Základních podmínkách přepravy“.
7) Podmínky přepravy na lyžařských vlecích jsou dále blíže specifikovány v příslušných „Základních podmínkách přepravy“.
8) Pohyb osob na sjezdových (případně běžeckých tratích) je na vlastní nebezpečí, každý je povinen počínat si tak, aby neohrožoval ostatní osoby a nepoškozoval majetek.
9) Při nákupu karet sezónních, dětských, juniorských, seniorských, paketu malé dítě, rodinného jízdného je nutné prokázat věk držitele jízdenky osobním průkazem a osobou, která bude kartu používat.

VI. Oprávnění Provozovatele, Stráže přírody, pracovníků Městské policie a Policie ČR
Pro případ porušení smluvních přepravních a obchodních podmínek držitelem jízdenky, Provozovatel může:
1) vyloučit držitele jízdenky z přepravy tím, že mu znehodnotí jízdenku v případě naplnění ustanovení čl. V odst. 1) písm. a) nebo b) anebo čl. V odst. 3).
2) kontaktovat orgány Policie ČR nebo Městské policie, v případě naplnění ustanovení čl. V odst. 2) nebo odst. 3) anebo odst. 8).
3) kontaktovat pracovníky Stráže přírody, v případě naplnění ustanovení čl. V odst. 2) písm. b).
Pro případ porušení ustanovení čl. V odst. 2 písm. b), přepravních a obchodních podmínek přepravovanými osobami, je pracovník Stráže přírody oprávněn uložit pokutu v souladu s platnými zákonnými podmínkami.
Pro případ porušení ustanovení čl. V odst. 8) přepravních a obchodních podmínek přepravovanými osobami, je pracovník Městské policie oprávněn uložit pokutu v souladu s platnými zákonnými podmínkami.

VII. Reklamace jízdného
Provozovatel stanovuje, jaká práva mají přepravované osoby vůči němu, jestliže přeprava nebyla provedena včas a ve sjednaném rozsahu:
1) Podmínky pro reklamace časového jízdného v rámci SkiResortu ČERNÁ HORA – PEC se stanovují takto:
 1. K reklamaci v rámci skiareálu Černá hora – Janské Lázně je příslušná pokladna č. 1 nebo reklamační kancelář na dolní stanici kabinkové lanové dráhy Černohorský Express.
  • Nárok na vrácení jízdného nebo jeho poměrné části vzniká při výluce více než 50% dopravních zařízení skiareálu Černá hora - Janské Lázně (viz legenda panoramatické mapy) trvající po dobu delší 90 minut (východiskem pro určení počtu provozuschopných dopravních zařízení je stav v době zakoupení jízdenky – viz legenda panoramatické mapy).
 2. K reklamaci v rámci skiareálu Pec pod Sněžkou je příslušná pokladna č. 1 nebo reklamační kancelář u dolní stanice lyžařských vleků Javor 1,2.
  • Nárok na vrácení jízdného nebo jeho poměrné části vzniká při výluce více než 50% dopravních zařízení skiareálu Pec pod Sněžkou (viz legenda panoramatické mapy) trvající po dobu delší 90 minut (východiskem pro určení počtu provozuschopných dopravních zařízení je stav v době zakoupení jízdenky – viz informační systém).
 3. K reklamaci v rámci skiareálu Černý Důl je příslušná pokladna č. 1. nebo reklamační kancelář v provozních prostorách u LD Saxner.
  • Nárok na vrácení jízdného nebo jeho poměrné části vzniká při výluce více než 50% dopravních zařízení skiareálu Černý Důl (viz legenda panoramatické mapy) trvající po dobu delší 90 minut (východiskem pro určení počtu provozuschopných dopravních zařízení je stav v době zakoupení jízdenky – viz informační systém).
 4. Reklamace v rámci skiareálu Velká Úpa se uplatňuje v pokladně u dolní stanice lanové dráhy Portášky.
  • Nárok na vrácení jízdného nebo jeho poměrné části vzniká při výluce více než 50% dopravních zařízení skiareálu Velké Úpa (viz legenda panoramatické mapy) trvající po dobu delší 90 minut (východiskem pro určení počtu provozuschopných dopravních zařízení je stav v době zakoupení jízdenky – viz informační systém).
2) Podmínky pro reklamace bodového jízdného v rámci SkiResortu ČERNÁ HORA – PEC se stanovují takto:
 1. Reklamace se uplatňuje v pokladnách SkiResortu ČERNÁ HORA - PEC.
 2. Požádá-li držitel jízdenky o zjištění zůstatku bodů na bodové jízdence je pokladní pracoviště povinné této žádosti vyhovět.
 3. Nesouhlasí-li držitel jízdenky s výší zůstatku na bodové jízdence je oprávněn vyžádat si „Reklamační protokol“, ve kterém uvede důvody reklamace, svojí adresu a zanechá jízdenku na pokladním pracovišti. Pokladní následně doplní číslo jízdenky a výši zůstatku bodů zjištěnou pokladním terminálem a oba zúčastnění protokol podepíší.
 4. Provozovatel je povinen reklamaci vyřídit do 48 hodin:
  • prokáže-li se tvrzení držitel jízdenky jako pravdivé, uhradí Provozovatel přepravované osobě jízdné v reklamované výši
  • prokáže-li se tvrzení držitel jízdenky jako nepravdivé, uhradí přepravovaná osoba Provozovateli 1000,-Kč (náklady Provozovatele s vyřízením reklamace) a Provozovatel vrátí přepravované osobě bodovou jízdenku.
3) Podmínky pro reklamace jízdenek na jednotlivou jízdu v rámci SkiResortu ČERNÁ HORA – PEC se stanovují takto:
 1. K reklamaci v rámci skiareálu Černá hora – Janské Lázně je příslušná pokladna č. 1 na dolní stanici kabinkové lanové dráhy Černohorský Express. Nárok na vrácení jízdného nebo jeho poměrné části jízdného (tzn. odečtem ceny za uskutečněnou jízdu) vzniká při výluce KLD Černohorský Express trvající po dobu delší 90 minut.
 2. K reklamaci v rámci skiareálu Pec pod Sněžkou je příslušná pokladna č. 1 u dolní stanice lyžařských vleků Javor 1,2. Nárok na vrácení jízdného nebo jeho poměrné části jízdného (tzn. odečtem ceny za uskutečněnou jízdu) vzniká při výluce LD Hnědý vrch nebo Zahrádky nebo vleku Javor 1,2 trvající po dobu delší 90 minut.
 3. K reklamaci v rámci skiareálu Velká Úpa je příslušná pokladna u dolní stanice u dolní stanice lanové dráhy Portášky. Nárok na vrácení jízdného nebo jeho poměrné části jízdného (tzn. odečtem ceny za uskutečněnou jízdu) vzniká při výluce LD Portášky trvající po dobu delší 90 minut.
VIII. Závěrečná ujednání
Tyto smluvní přepravní a obchodní podmínky jsou vydány Provozovatelem, společností MEGA PLUS s. r. o., Janské Lázně č. p. 265, IČ 647 93 281 a nabývají účinnosti dnem jejich podpisu statutární osobou Provozovatele.

V Janských Lázních dne 1.11.2016

Richard Kirnig
jednatel MEGA PLUS s.r.o.
OK
Smluvní přepravní a obchodní podmínky SkiResortu ČERNÁ HORA – PEC
Provozovatel (Dopravce):
MEGA PLUS s. r. o.
Janské Lázně č. p. 265
IČ 647 93 281

I. Působnost
Smluvní přepravní a obchodní podmínky upravují práva a povinnosti provozovatele na straně jedné a přepravovaných osob na straně druhé, při uskutečnění přepravy dopravními zařízeními, uvedenými jako zařízeními v provozu, v aktuální panoramatické mapě SkiResortu ČERNÁ HORA - PEC a dále pohyb osob na sjezdových tratích příslušných k těmto dopravním zařízením, vždy po dobu příslušné zimní sezóny.

II. Vyhrazený přepravní prostor
Vyhrazený přepravní prostor je prostor sloužící k přepravě cestujících, kteří jsou oprávněnými držiteli platného jízdního dokladu. Tento vyhrazený přepravní prostor je ohraničen turnikety, které slouží k označení platného jízdního dokladu, a to v případě časových jízdenek při jejich prvním použití a v případě bodových jízdenek či jízdenek pro jednotlivé jízdy při každém jejich použití.“

III. Platnost jízdních dokladů
Jízdním dokladem je:
a) Jízdenka na jednotlivou jízdu (např. jízdenka nahoru Černohorský Express)
 • Jízdenka na jednotlivou jízdu opravňuje jejího držitele k jednotlivé jízdě na daném dopravním zařízení.
 • Práva a povinnosti Provozovatele a držitele jízdenky na jednotlivou jízdu při přepravě držitele jízdenky prostřednictvím dopravního zařízení Provozovatele se řídí přepravní smlouvou, která mezi nimi v souladu s platnými právními předpisy a těmito smluvními přepravními a obchodními podmínkami nabývá účinnosti okamžikem, kdy držitel vstoupí s platnou jízdenkou na jednotlivou jízdu do vymezeného přepravního prostoru.
b) Bodová jízdenka (např. 120 bodů …)
 • Bodová jízdenka opravňuje jejího držitele k více jízdám do doby vyčerpání kreditu (tzn. stanoveného počtu bodů) na daných dopravních zařízeních.
 • Práva a povinnosti Provozovatele a držitele bodové jízdenky při přepravě držitele jízdenky prostřednictvím dopravního zařízení Provozovatele se řídí přepravní smlouvou, která mezi nimi v souladu s platnými právními předpisy a těmito smluvními přepravními a obchodními podmínkami nabývá účinnosti každým jednotlivým okamžikem, kdy držitel vstoupí s platnou bodovou jízdenkou do vymezeného přepravního prostoru.
c) Časová jízdenka (např. od 12.00 hod., na 1 den, 3 dny, sezónní …)
 • Časová jízdenka opravňuje jejího držitele k více jízdám po dobu její platnosti ve vymezeném časovém rozsahu platnosti jízdenky na daných dopravních zařízeních.
 • Všechny časové jízdenky jsou opatřeny unikátním číselným kódem a jsou tak nezaměnitelné.
 • Práva a povinnosti z časové jízdenky je oprávněn vykonávat pouze její držitel.
 • Držitelem časové jízdenky může být pouze fyzická osoba splňující další podmínky dle těchto smluvních přepravních a obchodních podmínek, která jako první vstoupí s časovou jízdenkou do vymezeného přepravního prostoru, tj. osoba, která jako první časovou jízdenku použije (u sezónní časové jízdenky osoba, která si ji zakoupí), a časová jízdenka je nepřenosná na třetí osoby, vyjma „střídavého skipasu“.
 • Držitel časové jízdenky bere na vědomí, že Provozovatel je oprávněn přijmout v rozsahu dle vlastního uvážení technická opatření k zajištění nepřenositelnosti časové jízdenky, tj. k její personalizaci s jejím držitelem, a to zejména pořízením podobizny držitele prostřednictvím fotografie při prvním použití jízdenky (u sezónní časové jízdenky při jejím zakoupení) a přiřazení této podobizny k individuálnímu číselnému kódu příslušné použité časové jízdenky.
 • Práva a povinnosti Provozovatele a držitele časové jízdenky při přepravě držitele jízdenky prostřednictvím dopravního zařízení Provozovatele se řídí přepravní smlouvou, která mezi nimi v souladu s platnými právními předpisy a těmito smluvními přepravními a obchodními podmínkami nabývá účinnosti okamžikem, kdy držitel vstoupí s platnou časovou jízdenkou do vymezeného přepravního prostoru. Prvním použitím časové jízdenky, tj. vstupem s platnou jízdenkou do vymezeného přepravního prostoru vyslovuje držitel svůj úplný souhlas s těmito smluvními přepravními podmínkami.
 • V případě, že dojde k pokusu o použití časové jízdenky osobou odlišnou od jejího držitele, je Provozovatel oprávněn bez dalšího nevratně zablokovat časovou jízdenku, čímž zároveň dojde k odstoupení Provozovatele od uzavřené přepravní smlouvy s držitelem, a to s účinky ex nunc (tj. od nynějška s okamžitou platností), s tím, že strany si v takovém případě nejsou povinny vracet již poskytnutá plnění.V případě blokace časové jízdenky a s tím spojeného odstoupení Provozovatele od přepravní smlouvy nemá držitel časové jízdenky vůči provozovateli nárok na jakoukoliv kompenzaci či jiné plnění.“


IV. Účel, ochrana a rozsah zpracování osobních údajů
1) Kupující vyslovuje nákupem jízdního dokladu svůj souhlas s tím, aby Provozovatel v souladu s ustanovením § 5 a násl. zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „Zákon“), zpracovával jeho osobní údaje zaznamenané do software jízdního dokladu a/nebo jím jinak uvedené.
2) Držitel jízdního dokladu vyslovuje prvním užitím jízdního dokladu, tj. vstupem do vymezeného přepravního prostoru, svůj souhlas s tím, aby Provozovatel v souladu s ustanovením § 5 Zákona zpracovával jeho osobní údaje získané při prvním použití jízdního dokladu nebo jím jinak uvedené.
3) Pro nakládání s osobními údaji kupujícího či držitele stanovuje Provozovatel následující podmínky:
 1. vymezení osobních údajů: jméno, příjmení, datum narození, bydliště, podrobnosti elektronického kontaktu pro elektronickou poštu, podobizna (fotografie);
 2. účel zpracování osobních údajů: výkon práv a plnění povinností vyplývajících ze smluvních přepravních a obchodních podmínek Provozovatele;
 3. prostředky a způsob zpracování osobních údajů: automatizovaně i manuálně v elektronické i tištěné formě;
 4. období, na něž je souhlas udělován: 3 roky od udělení souhlasu;
4) Uživatel má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, jakož i další práva dle § 21 Zákona. Uživatel má právo souhlas se zpracováním svých osobních údajů kdykoli písemnou formou odvolat. Toto písemné odvolání musí být doručeno poskytovateli na adresu jeho sídla.
5) Provozovatel má povinnost dle § 20 Zákona zlikvidovat archivované osobní údaje jakmile pomine účel, pro který byly tyto osobní údaje zpracovány. Provozovatel má tak právo archivovat osobní údaje kupujícího či držitele po celou dobu platnosti předmětného jízdního dokladu. Vznikne-li po dobu platnosti jízdního dokladu jakákoli situace (např. pokus o neoprávněné užití jízdního dokladu), jež bude způsobilá zapříčinit spor mezi smluvními stranami, je Provozovatel oprávněn archivovat osobní údaje kupujícího či držitele, které shromáždil v souvislosti se zakoupením či prvním užitím jízdního dokladu, až do úplného vyřešení věci.“

V. Další přepravní a obchodní podmínky
Držitel platné jízdenky bere na vědomí a rovněž souhlasí, že:
1) Je povinen:
 1. dodržovat „Smluvní přepravní podmínky“ a „Základní podmínky přepravy“ jednotlivých dopravních zařízení (tj. příslušných lanových drah a lyžařských vleků), dbát pokynů obsluhy a řídit se dle jednotlivých doprovodných informačních piktogramů.
 2. mít u sebe po celou dobu přepravy platnou jízdenku (časovou, bodovou, jednorázovou), tzn. 1 osoba = 1 jízdenka.
 3. dodržovat Návštěvní řád Krkonošského národního parku.
2) Nesmí:
 1. předbíhat ostatní přepravované osoby při čekání na přepravu dopravním zařízením,
 2. jezdit na lyžích, snowboardu a saních do lesních porostů.
3) Z přepravy jsou vyloučeny osoby pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek.
4) Platnost jízdenek je povinen ověřit v zařízení tomu určeném (turniket se čtecím zařízením), popřípadě u oprávněných pracovníků Provozovatele.
5) Podle sněhových a povětrnostních podmínek se úpravy sjezdových tratí a zasněžování tratí provádí i za provozu dopravních zařízení. Při provozu sněžných děl je nutno přizpůsobit rychlost jízdy bezpečnému projetí a neohrozit další lyžaře (snowboardisty). Technika pro zasněžování je v dostatečné vzdálenosti označena, případně ohrazena oplůtky nebo sítí. Sněžná pásová vozidla jsou při úpravě sjezdových, běžeckých tratí označena výstražným světlem.
6) Podmínky přepravy lanovými dráhami jsou dále blíže specifikovány v příslušných „Přepravních řádech“ a „Základních podmínkách přepravy“.
7) Podmínky přepravy na lyžařských vlecích jsou dále blíže specifikovány v příslušných „Základních podmínkách přepravy“.
8) Pohyb osob na sjezdových (případně běžeckých tratích) je na vlastní nebezpečí, každý je povinen počínat si tak, aby neohrožoval ostatní osoby a nepoškozoval majetek.
9) Při nákupu karet sezónních, dětských, juniorských, seniorských, paketu malé dítě, rodinného jízdného je nutné prokázat věk držitele jízdenky osobním průkazem a osobou, která bude kartu používat.

VI. Oprávnění Provozovatele, Stráže přírody, pracovníků Městské policie a Policie ČR
Pro případ porušení smluvních přepravních a obchodních podmínek držitelem jízdenky, Provozovatel může:
1) vyloučit držitele jízdenky z přepravy tím, že mu znehodnotí jízdenku v případě naplnění ustanovení čl. V odst. 1) písm. a) nebo b) anebo čl. V odst. 3).
2) kontaktovat orgány Policie ČR nebo Městské policie, v případě naplnění ustanovení čl. V odst. 2) nebo odst. 3) anebo odst. 8).
3) kontaktovat pracovníky Stráže přírody, v případě naplnění ustanovení čl. V odst. 2) písm. b).
Pro případ porušení ustanovení čl. V odst. 2 písm. b), přepravních a obchodních podmínek přepravovanými osobami, je pracovník Stráže přírody oprávněn uložit pokutu v souladu s platnými zákonnými podmínkami.
Pro případ porušení ustanovení čl. V odst. 8) přepravních a obchodních podmínek přepravovanými osobami, je pracovník Městské policie oprávněn uložit pokutu v souladu s platnými zákonnými podmínkami.

VII. Reklamace jízdného
Provozovatel stanovuje, jaká práva mají přepravované osoby vůči němu, jestliže přeprava nebyla provedena včas a ve sjednaném rozsahu:
1) Podmínky pro reklamace časového jízdného v rámci SkiResortu ČERNÁ HORA – PEC se stanovují takto:
 1. K reklamaci v rámci skiareálu Černá hora – Janské Lázně je příslušná pokladna č. 1 nebo reklamační kancelář na dolní stanici kabinkové lanové dráhy Černohorský Express.
  • Nárok na vrácení jízdného nebo jeho poměrné části vzniká při výluce více než 50% dopravních zařízení skiareálu Černá hora - Janské Lázně (viz legenda panoramatické mapy) trvající po dobu delší 90 minut (východiskem pro určení počtu provozuschopných dopravních zařízení je stav v době zakoupení jízdenky – viz legenda panoramatické mapy).
 2. K reklamaci v rámci skiareálu Pec pod Sněžkou je příslušná pokladna č. 1 nebo reklamační kancelář u dolní stanice lyžařských vleků Javor 1,2.
  • Nárok na vrácení jízdného nebo jeho poměrné části vzniká při výluce více než 50% dopravních zařízení skiareálu Pec pod Sněžkou (viz legenda panoramatické mapy) trvající po dobu delší 90 minut (východiskem pro určení počtu provozuschopných dopravních zařízení je stav v době zakoupení jízdenky – viz informační systém).
 3. K reklamaci v rámci skiareálu Černý Důl je příslušná pokladna č. 1. nebo reklamační kancelář v provozních prostorách u LD Saxner.
  • Nárok na vrácení jízdného nebo jeho poměrné části vzniká při výluce více než 50% dopravních zařízení skiareálu Černý Důl (viz legenda panoramatické mapy) trvající po dobu delší 90 minut (východiskem pro určení počtu provozuschopných dopravních zařízení je stav v době zakoupení jízdenky – viz informační systém).
 4. Reklamace v rámci skiareálu Velká Úpa se uplatňuje v pokladně u dolní stanice lanové dráhy Portášky.
  • Nárok na vrácení jízdného nebo jeho poměrné části vzniká při výluce více než 50% dopravních zařízení skiareálu Velké Úpa (viz legenda panoramatické mapy) trvající po dobu delší 90 minut (východiskem pro určení počtu provozuschopných dopravních zařízení je stav v době zakoupení jízdenky – viz informační systém).
2) Podmínky pro reklamace bodového jízdného v rámci SkiResortu ČERNÁ HORA – PEC se stanovují takto:
 1. Reklamace se uplatňuje v pokladnách SkiResortu ČERNÁ HORA - PEC.
 2. Požádá-li držitel jízdenky o zjištění zůstatku bodů na bodové jízdence je pokladní pracoviště povinné této žádosti vyhovět.
 3. Nesouhlasí-li držitel jízdenky s výší zůstatku na bodové jízdence je oprávněn vyžádat si „Reklamační protokol“, ve kterém uvede důvody reklamace, svojí adresu a zanechá jízdenku na pokladním pracovišti. Pokladní následně doplní číslo jízdenky a výši zůstatku bodů zjištěnou pokladním terminálem a oba zúčastnění protokol podepíší.
 4. Provozovatel je povinen reklamaci vyřídit do 48 hodin:
  • prokáže-li se tvrzení držitel jízdenky jako pravdivé, uhradí Provozovatel přepravované osobě jízdné v reklamované výši
  • prokáže-li se tvrzení držitel jízdenky jako nepravdivé, uhradí přepravovaná osoba Provozovateli 1000,-Kč (náklady Provozovatele s vyřízením reklamace) a Provozovatel vrátí přepravované osobě bodovou jízdenku.
3) Podmínky pro reklamace jízdenek na jednotlivou jízdu v rámci SkiResortu ČERNÁ HORA – PEC se stanovují takto:
 1. K reklamaci v rámci skiareálu Černá hora – Janské Lázně je příslušná pokladna č. 1 na dolní stanici kabinkové lanové dráhy Černohorský Express. Nárok na vrácení jízdného nebo jeho poměrné části jízdného (tzn. odečtem ceny za uskutečněnou jízdu) vzniká při výluce KLD Černohorský Express trvající po dobu delší 90 minut.
 2. K reklamaci v rámci skiareálu Pec pod Sněžkou je příslušná pokladna č. 1 u dolní stanice lyžařských vleků Javor 1,2. Nárok na vrácení jízdného nebo jeho poměrné části jízdného (tzn. odečtem ceny za uskutečněnou jízdu) vzniká při výluce LD Hnědý vrch nebo Zahrádky nebo vleku Javor 1,2 trvající po dobu delší 90 minut.
 3. K reklamaci v rámci skiareálu Velká Úpa je příslušná pokladna u dolní stanice u dolní stanice lanové dráhy Portášky. Nárok na vrácení jízdného nebo jeho poměrné části jízdného (tzn. odečtem ceny za uskutečněnou jízdu) vzniká při výluce LD Portášky trvající po dobu delší 90 minut.
VIII. Závěrečná ujednání
Tyto smluvní přepravní a obchodní podmínky jsou vydány Provozovatelem, společností MEGA PLUS s. r. o., Janské Lázně č. p. 265, IČ 647 93 281 a nabývají účinnosti dnem jejich podpisu statutární osobou Provozovatele.

V Janských Lázních dne 1.11.2016

Richard Kirnig
jednatel MEGA PLUS s.r.o.
Impresum

MEGA PLUS s.r.o.

Černohorská 265
542 25 Janské Lázně

Tel. +420 840 888 229

skiresort@skiresort.cz
http://www.skiresort.cz
Zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddílu C, vložce 9778
Inspect Page
Více informací
Prosím zvolte požadované datum začátku:
INFO - prosím překontrolujte zadané údaje

Celkem CZK 0
(vč. DPH.)
Zpět
Nákupní koš
Detaily Vaší personalizace ( 0 z 0 )
Vaše výhody
Title
Description
Typ: CashBack-Partner, Rabatt-Partner, ...
Kategorie: Sport, Unterhaltung, ...
Více informací
Product Benefit Page
Výhoda/úspora
s kartou:
Více informací
Upozornění
Otevírací doba
Info o příjezdu
Zpět
Nákupní koš

Celkem CZK 0
(vč. DPH.)
INFO - prosím překontrolujte zadané údaje
Nakupovat dále
Dále k placení
Příjemce účtu
Dr. Lorem Ipsum
Alternative
= Povinné pole
Oslovení
Titul
Jméno
Příjmení
E-mail
Telefon
Datum narození
Ulice
PSČ
Obec
Stát
Platba online
Po odeslání tohoto formuláře budete automaticky přesměrováni na zabezpečenou internetovou stránku našeho smluvního partnera Global Payments kam můžete zadat údaje o vaší kreditní kartě.

Poznámky
Četl jsem a akceptuji všeobecné obchodní podmínky.
Použitím zakoupené služby souhlasím s uchováváním a zpracováváním mých osobních údajů pro marketingové účely.
INFO - prosím překontrolujte zadané údaje
Celkem CZK 0
(vč. DPH.)
Zpět
Koupit nyní
Platba
Potvrzení objednávky
Vaše objednávka je uzavřena!
Děkujeme Vám za Vaši objednávku!

Číslo transakce:
Vaše potvrzení objednávky bude obratem zasláno na Váš e-mail.

Máte nějaké dotazy nebo potřebujete pomoc?

SkiResort Černá hora - Pec

Černohorská 265
542 25 Janské Lázně

Tel. +420 840 888 229

skiresortcard@skiresort.cz
http://www.skiresort.cz


Nakupovat dále